صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خراسان جنوبی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان خراسان جنوبی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333413 چاج 69646 بیرجند روستای چاج 2233 2363333 2363205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
2 333530 پیکوه 68730 طبس گلشن روستای پیکوه 2267 4349200 4349201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبس
3 333583 میغان 68342 خراسان جنوبی شهرستان نهبندان روستای میغان 2287 5632635333 5632635201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
4 333632 رقه 68008 استان خراسان جنوبی شهرستان بشرویه دهستان رقه دفتر خدمات بانکی رقه 2229 5353247333 5353247705 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بشرويه
5 333639 بهشت‌آباد 67960 خراسان جنوبی طبس گلشن روستای بهشت آباد 2271 5632863399 5632863399 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبس
6 333732 تخته جان 67387 خراسان جنوبی شهرستان درمیان بخش قهستان روستای تخته جان خیابان الغدیر نرسیده به کوچه شهید صفاری 2244 5623313300 5623313545 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
7 333745 بشکز 67300 شربیشه روستای بشگز دفتر پست بانک 169 5623634130 5623634131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
8 333928 مهوید 65928 خراسان جنوبی شهرستان فردوس روستای مهوید 56 5632757333 5632757201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
9 334132 رومه 64362 خراسان جنوب - شهرستان نهبندان - روستای رومه 2287 5626318000 5626318001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
10 334193 چاهداشتی 63958 نهبندان چاهداشی 562 5632633203 5632633202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
11 334238 جمز 63714 خراسان جنوبی طبس گلشن روستای جمز بلوار صاحب الزمان 170 32836767 32836767 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبس
12 334497 بغداده 61803 خراسان جنوبی سرایان روستای بغداده 2255 5628293333 5628293202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرايان
13 334579 آواز 61269 شهرستان درمیان بخش گزیک روستای آواز 2246 5632118333 5632118545 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
14 334730 تقی آباد 60112 بیرجند خوسف روستای تقی اباد 56 5632483973 5632483972 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
15 334961 هندوالان 58589 خراسان جنوبی شهرستان درمیان روستای هندوالان 2248 5632130333 5632130099 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
16 335040 فدشک 58011 بیرجند. شهرستان خوسف روستای فدشک 56 5632478333 5632478201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
17 335076 اسنفزار 57762 خراسان جنوبی/شهرستان سربیشه/بخش مود/روستای اسفزار 2263 5632686810 5632686810 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
18 335115 خرو 57505 خراسان جنوبی شهرستان فردوس روستای خرو 2274 5632746333 5632746201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
19 335381 نیگنان 55693 خراسان جنوبی شهرستان بشرویه روستای نیگنان مرکز مخابرات نیگنان 2230 32762333 32762202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بشرويه
20 335635 دهسلم 54105 خراسان جنوبی _شهرستان نهبندان _روستای دهسلم 2288 5626233617 5626233617 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
21 335845 خوانشرف 52677 خراسان جنوبی شهرستان نهبندان روستای خوانشرف 2288 5632629200 5632629200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
22 335895 گازار 52293 خراسان جنوبی بیرجند روستای گازار 2235 5612273333 5612273535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
23 335905 دهک 52177 استان خراسان جنوبی شهرستان نهبندان دهستان عربخانه روستای دهک 2285 5632608400 5632608400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
24 335957 گوند 51783 نهبندان ذروستای گوند 56 32618444 32618322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندان
25 335991 نصراباد 51540 خراسان جنوبی شهرستان خوسف روستای نصراباد 2242 5624223445 5624223445 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
26 336036 سلم آباد 51280 خراسان جنوبی شهرستان سربیشه روستای سلم اباد 2262 5623654200 5623654050 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
27 336163 مهرانکوشک 50436 فردوس روستای مهرانکوشک مر کز مخابرات 56 5632747201 5632747203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
28 336227 فریز 50039 خراسان جنوبی خوسف روستای فریز 2238 5632482390 5632482380 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
29 336238 چنشت 49937 خراسان جنوبی سربیشه مود روستلی چنشت 2264 5632671333 5632671300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
30 336252 فورگ 49855 روستای فورگ کنار رودخانه روبروترانس برق پشت خانه بهداشت 2247 5632131330 5632131330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
31 336321 غنی آباد 49436 شهرستان بشرویه بخش مرکزی غنی آباد کوی امام خمینی پست بانک 2230 5632779333 5632779202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بشرويه
32 336368 بصیران 49102 خراسان جنوبی-شهرستان خوسف-بخش مازان-روستای بصیران 2240 5632484333 5632484132 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
33 336419 عرب اباد 48761 خراسان جنوبی طبس گلشن دیهوک عرب اباد 2268 3534347006 3534347005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبس
34 336470 ازمیغان 48405 خراسان جنوبی  طبس ازمیغان 2271 3534292578 3534323452 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر طبس
35 336474 غیوک 48391 روستای غیوگ 2232 5238201 5238205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
36 336680 شورستان 46936 خراسان جنوبی-شهرستان سربیشه-روستای شورستان 56 5632686450 5632686455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
37 336695 نصرالدین 46838 شهرستان درمیان بخش  گزیک روستای نصرالدین 2246 5623433333 5623433001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاوران بيرجند
38 336867 بیدسکان 45474 فردوس روستای بیدسکان 2273 2325333 2325201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
39 336979 نازدشت 44673 شهرستان سربیشه روستای نازدشت 2262 5623648200 5623648100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
40 337049 برون 44156 خراسان جنوبی فردوس برون 2274 5632749333 5632749201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
41 337355 فتح اباد 42124 خراسان جنوبی شهرستان فردوس روستای فتح آباد 2273 5632751333 5632751201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
42 337492 گستج 41141 فردوس روستای گستج 1488 5632759333 5632759449 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فردوس
43 337574 بیناباد 40473 خراسان جنوبی بیرجند شهرستان خوسف روستای بیناباد 2242 5658322216 5658322215 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي بيرجند
44 337643 لائو 40072 شهرستان سربیشه بخش درح روستای لانو 2260 5623645100 5623645100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سربيشه
45 337652 خونیک سفلی 40031 استان خراسان جنوبی شهرستان نهبندان روستای خونیک سفلی 2288 5632623600 5632620092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهبندانآخرین اخبار روستایی استان