صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان خراسان شمالی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان خراسان شمالی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333401 خراشا 69724 جاجرم  روستای خراشا 854 32439333 32439333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
2 333418 مایوان 69607 مایوان 2489 5836459070 5836459070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
3 333437 داشلی قلعه 69441 رازوجرگلان - روستای داشلی قلعه 2473 5832593200 5832593200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
4 333513 درکش 68839 آشخانه روستای درکش 2492 5832556559 5832556559 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
5 333545 کرف 68611 شهرستان جاجرم بخش سنخواست دهستان دربند روستای کرف 2466 5832397333 5832397333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
6 333546 چشمه خان 68609 گرمه روستای جشمه خان 208 32457204 32457204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
7 333567 خیر آباد 68465 اسفراین خیرآباد 859 5837211413 5837211413 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
8 333576 محمودی 68406 اسفراین روستای محمودی 2457 5837276200 5837276201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
9 333609 اینچه علیا 68166 مانه و سملقان روستای اینچه علیا 2496 5832563200 5832563201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
10 333670 عشق آباد 67773 آشخانه روستای عشق آباد 2494 5832458333 5832458201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
11 333731 دشت 67391 روستای دشت 208 5853373333 5853373201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
12 333742 گریوان 67325 بجنورد روستای گریوان 2462 5842943333 5842943200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
13 333748 قاسم آباد 67284 اسفراین روستای قاسم آباد 2459 5837215151 5837215151 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
14 333756 تازه قلعه 67235 بجنورد رازوجرگلان غلامان روستای تازه قلعه 2473 5832583333 5832583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
15 333780 بام 67016 اسفراین روستای بام 2453 5857732000 5857732000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
16 333790 خرمده 66969 مانه و سملقان بخش مانه روستای خرمده شرقی 2494 5832527333 5832527200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
17 333803 جوشقان 66904 اسفراین روستای جوشقان 2455 5857210569 5857210569 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
18 333812 فجرآباد 66852 شهرستان شیروان روستای فجراباد 2481 36447333 36447201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
19 333814 دوین 66813 شیروان روستای دوین 2480 5836343333 5836343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
20 333828 کلات 66707 اسفراین روستای کلات 2457 5837354200 5837354333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
21 333843 باش محله 66604 فاروج روستای باش محله 2486 5836454856 5836454256 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
22 333895 خانلق 66173 شیروان شهرک خانلق حاشیه میدان شهدا 2480 8536218891 5836218644 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
23 333900 گراتی 66111 اسفراین روستای گراتی پست بانک 2455 5837218000 5837218001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
24 333926 نجف اباد 65955 فاروج روستای نجفآباد 2486 583646200 5836462001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
25 333948 تاتار 65782 بجنورد روستای تاتار 2464 32793333 32793333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
26 333970 جربت 65634 جاجرم روستای جربت 2465 5832396333 5832396201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
27 334010 رئین 65320 بجنورد رئین 2462 32755201 32755200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
28 334069 دشتک علیا 64818 آشخانه روستای دشتک علیا 2496 5832613333 5832613201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
29 334138 عمارت 64329 جاجرم روتای عمارت 2467 32523444 32523444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
30 334191 دهنه اجاق 63978 اسفراین روستای دهنه اجاق 2453 5837743333 5837743200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
31 334251 پیش قلعه 63638 مانه و سملقان بخش مانه شهر پیش قلعه نبش سه راه مخابرات 867 5832883595 5832883595 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
32 334272 اینچه سفلی 63439 آشخانه روستای اینچه سفلی 2496 5832433333 5832436200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
33 334274 ینگه قلعه 63415 فاروج روستای ینگه قلعه 2487 5836455378 36455378 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
34 334283 سست 63351 اسفراین روستای سست 2457 5857213200 5857213202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
35 334341 شهرآبادسملقان 62860 آشخانه روستای شهرآباد 2493 5832393333 5832393000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
36 334391 گرماب 62532 آشخانه روستای گرماب 2496 5832684333 5832684201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
37 334403 زیدر 62469 شیروان بخش قوشخانه بالا روستای زیدر 2478 5836733203 5836733203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
38 334441 بیگان 62215 شیروان روستای بیگان 2482 5836664200 5836664455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
39 334482 بچه دره 61893 رازوجرگلان بخش جرگلان روستای بچه دره 2471 5832367500 5832367400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
40 334501 گیفان 61756 بجنورد دهستان گیفان 2461 5832453200 5832453200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
41 334573 قتلیش 61315 بجنورد گرمخان قتلیش 2461 5831373333 5832373203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
42 334587 نوده چناران 61227 روستای نوده چناران 2460 5832376333 5832376200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
43 334638 دهگاه 60870 بجنورد روستای دهگاه 2464 32473365 32473366 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
44 334698 ملاحسن 60350 آشخانه روستای ملاحسن 2497 5832927886 5832927889 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
45 334701 خرتوت 60342 آشخانه روستای خرتوت 2495 5832665200 5832665200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
46 334736 ایرج 60086 اسفراین روستای ایرج 2457 5837216666 5837216666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
47 334755 قلعه استاد 59998 آشخانه روستای استاد 2494 5832475333 5832475201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
48 334758 فرطان 59985 اسفراین فرطان خیابان شهید مرادی 202 37265066 37265066 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
49 334789 بگ پولاد 59783 رازوجرگلان روستای بک پولاد 2474 5855363615 5855363615 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
50 334839 دوبرجه 59477 جاجرم بخش شوقان روستای دوبرجه 2467 5832522569 5832522569 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
51 334843 پیشین ده 59462 بجنورد  روستای پشنده 2475 5832347333 5832347200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
52 334850 درتوم 59418 بجنورد روستای درتوم روبروی دبستان ابتدایی درتوم 2462 5842723333 5842723202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
53 334855 ینگه قلعه 59366 شیروان روستای ینگی قلعه 2477 36633333 36633455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
54 334933 سلولی 58781 بجنورد روستای سلولی 2463 32383333 32383333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
55 334946 غلامان 58661 شهرستان رازوجرگلان روستای غلامان 2473 5832543909 5832543316 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
56 334981 باغچق 58462 روستای باغچق 2463 5832783200 5832783201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
57 334999 امند 58321 اشخانه بخش مرکزی روستای امند 2496 5832438333 5832438200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
58 335001 اسفید 58290 اسفراین اسفید 2454 5837825200 5837825202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
59 335037 توکور 58022 شیروان روستای سولدی 58 36648278 36648278 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
60 335102 توی 57569 اسفراین روستای توی 2456 5837333333 5837333201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
61 335109 اسلام آباد 57542 شیروان اسلام اباد 2482 5836353200 5836353203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
62 335116 بیار 57502 آشخانه روستای بیار 2497 5832920120 5832920120 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
63 335127 کهنه جلگه 57404 آشخانه روستای کهنه جلگه 2495 5832626900 5832626900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
64 335185 اسفیدان 56993 بجنورد روستای اسفیدان 2460 32384345 32384345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
65 335201 نوده 56904 اسفراین نوده بام 2453 5837745333 5387745200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
66 335232 بزنج 56674 اسفراین روستای بزنج 2455 5837216000 5837216000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
67 335278 چری 56381 فارج روستای چری 2489 5836450597 5836450158 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
68 335295 قلعه جق 56242  بجنورد شهرک قلعه جق بزرگ 2461 5852374004 5852374004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
69 335297 یکه سعود 56232 بخش جرگلان روستای یکه سعود پایین 857 5532363003 5832363003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
70 335323 قلعه خان 56086 آشخانه روستای قلعه خان 2493 5854313333 5854313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
71 335468 سنخواست 55170 گرمه خ شهید ناطق 854 32506092 32506092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
72 335489 چمن بید 55012 مانه و سملقان روستای چمن بید 2492 5832634687 5832634687 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
73 335502 سنجد 54940 شیروان قوشخانه پائین روستای سنجد 2479 36663455 36663455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
74 335511 حسین آباد 54911  شیروان روستای حسین آباد 2481 5836351200 5836351800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
75 335531 طبر 54808 شهرستان جاجرم روستای طبر 2468 5832346421 5832346421 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
76 335537 لنگر 54770 آشخانه روستای لنگر سملقان 2493 5832357333 5832357200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
77 335570 کشک آباد 54530 آشخانه روستای کشک آباد 2494 583251333 5832513200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
78 335609 خرق 54249 فاروج روستای خرق 2487 5836457620 5836458001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
79 335610 جهان 54242 اسفراین روستای جهان 2453 5837824200 5837824201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
80 335623 زوارم 54187 شیروان زوارم 2481 36345333 36345200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
81 335651 قارضی بام 53992 اسفراین روستای قنبرباغی 2454 5837729200 5837729200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
82 335681 سارمران 53801 اسفراین روستای سارمران 2457 5837353333 5837353333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
83 335690 الست سفلی 53756 اسفراین صفی آباد روستای الست سفلی 21 5837728333 5837728200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
84 335696 کاستان 53734 اشخانه روستای کاستان 2492 5832515333 5832515201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
85 335715 چناران 53608 دفتر بانکی پست بانک چناران شهر 2463 5832823333 5832823200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
86 335729 برزلان علیا 53519 شیروان روستای برزلان 2479 36733333 36733455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
87 335747 مزارلق 53393  رازوجرگلان روستای مزارلق 2470 5832360518 5832360707 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
88 335801 زرد 53045 آشخانه روستای زرد 2492 5832993333 5832993201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
89 335815 روئین 52919 اسفراین روستای روئین 2457 5857273989 5857273772 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
90 335875 باغلق 52464 رازوجرگلان دهستان باغلق 2474 32356200 32356200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
91 335881 چخماقلو 52403 آشخانه روستای چخماقلو 2497 5832475333 5832475201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
92 335891 چهاربید 52333 جاجرم روستای جهاربید 2468 5832447202 5832447202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
93 335927 ارکان 52013 بجنورد روستای ارکان 2462 32753333 32753333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
94 335937 جوشقان 51932 جاجرم روستای جوشقان 2468 5832522681 5832522681 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
95 335981 دویدوخ علیا 51605 رازوجرگلان روستای دویدوخ 2470 5832613333 5832613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
96 335987 حسن آباد اردغان 51567 اسفراین روستای حسن آباد اردغان 2459 5837213777 5837213777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
97 336067 گزکوه 51080 اروج گزکوه 2485 5836253333 5836253207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
98 336068 قراجه 51074 جنورد روستای قراجه پست بانک 584 5842763333 5842763200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
99 336070 پیربز 51063 بجنورد روستای پیربز 2461 32373636 32373636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
100 336108 راستقان 50841 روستای راستقان 2472 5832583333 5832583233 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
101 336215 تنگه ترکمن 50112 رازوجرگلان روستای تنگه ترکمن 2475 5855333333 5855333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
102 336216 تکله قوز 50102 رازوجرگلان روستای تکله قوز 2472 32683333 32683333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
103 336242 کشانک 49915  مانه و سملقان روستای کشانک 2492 5832343200 5832343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
104 336257 کیکانلو 49810 آشخانه روستای کیکانلو 2494 5832477201 5832477201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
105 336357 امیراباد 49166 جاجرم روستای امیر اباد 2469 5832465200 5832465200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
106 336382 جمی 49000 بجنورد روستای جمی 2463 32824333 32824333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
107 336389 کوران ترکیه 48944 فاروج کوران ترکیه 2486 5836263333 5836263201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
108 336403 لنگر 48866 بجنورد روستای لنگر 2464 32893333 32893200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
109 336458 چهل حصار 48508 اسفراین روستای چهل حصار 2458 5857211228 5857211228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
110 336522 محمدآباد 48006 آشخانه روستای محمد آباد 2494 5832873333 5832873201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
111 336557 اتیمز 47807 اسفراین روستای اتیمز 2459 5837214200 5837214201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
112 336624 امام سجاد 47329 شیروان بخش سرحد روستای سجادآباد 2476 5836373333 5836375201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
113 336657 کوشکی ترکمن 47100 آشخانه روستای کوشکی ترکمن 2495 5832594333 5832594200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
114 336697 قلی 46814 جاجرم روستای قلی 2466 5832615202 5832615202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
115 336708 بهکده رضوی 46736 آشخانه روستای بهکده رضوی 2496 5832448333 5832448200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
116 336732 علی آباد 46566 بجنورد روستای علی آبا د 2463 5832733333 5832733200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
117 336780 قره مصلی 46152 مانه و سملقان روستای قره مصلی 2497 5832927310 5832927310 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
118 336896 بوربور 45268 بجنورد روستای بوربور مخابرات و پست بانک 2464 32483333 32483200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
119 336952 کوسه 44878 شیروان روستای کوسه 2477 5836643333 5836643200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
120 336954 بدرانلو 44875 بجنورد روستای بدرانلو 2464 32795333 32795200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
121 336989 بازارقارناس 44602 آشخانه روستای قارناس 2494 5832378333 5832378200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
122 337118 مهنان 43602 بجنورد روستای مهنان 2462 32844333 32844333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
123 337153 دراغانلو 43475 بجنورد روستا دراقانلو 853 5832553824 5832553824 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
124 337261 سوخسو هاشم 42699  رازوجرگلان روستای سوخسوهاشم 2473 5832677320 5832677320 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
125 337302 مهمانک 42478 آشخانه روستای مهمانک 2497 5832853333 5832853200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آشخانه
126 337307 دستجرد 42451 اسفراین روستای دستجرد 2453 5857823333 5857823200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
127 337339 خداقلی 42220 بجنورد روستای خداقلی 2462 5842281703 5842281703 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
128 337341 دهنه شیرین 42209 اسفراین روستای دهنه شیرین 2454 5837727200 5837727201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
129 337418 بیدک 41613 روستای بیدک خیابان رجایی 2464 5842693855 5843855 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
130 337430 گلی 41492 بجنورد روستای گلی 2464 32826333 32826333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
131 337462 زرق آباد 41311 اسفراین زرق آباد 2458 5837211849 5837211849 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
132 337512 رباط قره بیل 40962 گرمه روستای رباط قره بیل 2491 5832456204 5832456204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاجرم
133 337523 محمد علی پهلوان 40878 بجنورد کلاته محمدعلی پهلوان 2464 32284121 32284121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بجنورد
134 337569 اوغاز تازه 40510 شیروان روستای اوغاز 2483 5836355701 5836355733 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
135 337585 چهار برج 40421 اسفراین چهاربرج 2456 37373200 37373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين
136 337592 تیتکانلو 40379 فاروج تیتکانلو خیابان امام رضا 582 36465437 36465169 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شيروان
137 337623 خالدآباد 40198 اسفراین روستای خالدآباد 2457 5837211184 5837211184 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسفراين

آخرین اخبار روستایی استان