صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان یزد 

لیست دفاتر ICT روستایی استان یزد

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333365 مهاجرین 80095 یزد تفت شهرک صنعتی -مهمانشهر اتباع بیگانه 1516 32632357 32633801 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
2 333395 احمد اباد 69784 یزد-شهرستان بهاباد-احمدآباد 4089 3532483333 3532483003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
3 333535 دهنو 68691 دهنو خ امام ساختمان مخابرات 4119 38361333 38361000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
4 333628 شهراسب 68028 یزد ابرکوه روستای شهراسب 4077 3532815333 3532815001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
5 333730 دولاب 67392 یزد-صدوق-رضوانشهر-پست بانک 466 32723975 32723975 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
6 333739 ده بالا 67344 تفت ده بالا محله دکتر بهشتی 4094 32613333 32613003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
7 333751 بسباب 67267 بافق  سبزدشت  روستای بساب 4084 3532415333 3532415400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
8 333786 ارنان 66991 مهریز ارنان خیابان اصلی 4106 32551333 32551603 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
9 333816 گردکوه 66800 مهریز-روستای گردکوه 467 32552222 32552442 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
10 333826 مریم اباد 66718 ابرکوه روستای مریم اباد خیابان شهید محمد رشیدی پست بانک 4077 35814289 3532814289 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
11 333844 ندوشن 66561 ندوشن مرکز مخابرات 4115 32313333 32313205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
12 333853 اسلامیه 66490 اسلامیه خ اصلی 4092 3532662222 3532662200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
13 333864 تیزوک 66383 استان یزد شهرستان ابرکوه روستای تیزوک 4077 3532811333 3532811000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
14 333929 خویدک 65926 یزد خویدک خ مخابرات 4119 3538362333 3538362333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
15 333933 بندرآباد 65912 یزد شهرستان صدوق بندرآباد رستاق خیابان اصلی 4105 3532743392 3532743392 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
16 333963 ده جمال 65680 یزد-بهاباد-دهجمال 4088 3532485333 3532485353 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
17 334000 خیر اباد 65396  بهاباد-بخش مرکزی- دهستان جلگه-روستای خیرآباد 4089 32482333 32482500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
18 334036 کرخنگان 65083 یزد مروست دهستان ایثار 4102 32588010 32588010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
19 334096 سرو علیا 64607 یزد اردکان عقدا سروعلیا 461 3532289200 3532289222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
20 334115 خرم اباد 64460 ابرکوه-روستای خرم آباد 4075 3532878333 3532878200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
21 334120 بداف 64440 ابرکوه روستای بداف 4076 3532875333 3532875000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
22 334236 حسین آبادریسمانی 63721 حسین آباد رسمانی ساختمان مخابرات 4119 3538369333 3538369333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
23 334247 بنادک سادات 63673 مهریز-روستای بنادک سادات 4110 32541111 32541500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
24 334279 ترکان 63377 یزد مروست ترکان مخابرات 4103 32586333 32586535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
25 334351 محمدآباد(یزد) 62796 یزد محمدآباد مخابرات 4119 3538363333 3538222007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
26 334377 ابراهیم آباد 62646 یزد اشکذر ابراهیم آباد رستاق خ امام کوچه مرکز بهداشت 4105 3532762600 3532762666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
27 334394 حجت اباد 62519 یزد میبد حجت اباد بعد از مسجد جامع
4113 3532373333 3532373010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميبد
28 334427 فراغه 62310 یزد ابرکوه بخش مرکزی دهستان فراغه روستای فراغه 4078 3532813333 3532813200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
29 334435 قوام اباد 62254 یزد-جاده خضراباد-روستای قوام اباد 4104 32722244 32722244 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
30 334481 فهرج 61928 یزد دفتر مخابرات فهرج 4119 8365333 8365333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
31 334540 کویجان 61510 بهاباد -روستای کویجان 1514 3532489333 3532489334 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
32 334547 سورک 61452 سورک سفلی 4112 3532312222 3532312202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
33 334564 بیداخوید 61373 بیداخوید - خیابان اصلی - مرکز مخابرات 4097 32659333 32653200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
34 334578 همت اباد 61277 همت آباد - دفتر مخابرات 4096 32665333 32665333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
35 334666 مهدی اباد بهادران 60666 مهریز-روستای مهدی اباد بهادران 4107 32555555 32554001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
36 334764 خمسیان 59946 یزد خضراباد روستای خمسیان 1520 32763488 32763488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
37 334781 الله آباد 59849 یزد- زارچ - فلکه ورودی اله آباد 4116 3535272200 3535272300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي يزد
38 334814 توتک 59649  خاتم-بخش مروست- روستای توتک 4102 3532589633 3532589522 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
39 334848 شمس اباد 59439 ابرکوه روستای شمس اباد 4077 3532816201 3532816201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
40 334878 حاج علی عسگر 59192 روستای حاجی علی عسگر 4096 32643333 32643754 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
41 334921 فیروز اباد 58864 ابرکوه فیروزآباد 4077 32819333 32819000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
42 335015 ده عرب 58131 ابرکوه روستای ده عرب
4078 3532818333 3532818002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
43 335028 سنجدک 58060 بهاباد-سنجدک 1514 32487333 32487333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
44 335035 رشکوئیه 58027 یزد تفت رشکوئیه 4091 3532675333 3532675000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
45 335157 علی اباد چهت گزی 57212 مهریز-روستای علی اباد چهل گزی 467 32559333 32559000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
46 335184 صادق اباد 57004 ابرکوه صادق اباد 4078 3532812333 3532812000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
47 335208 زردین 56851 زردین- خیابان اصلی 4098 32658333 32658333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
48 335356 حاجی اباد زرین 55883 اردکان روستای حاجی آبادزرین 4080 32214200 32214222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
49 335399 صدرآبادندوشن 55538 ندوشن صدر اباد 4114 32316333 32316382 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
50 335415 طزنج 55453 مهریز روستای طزنج 4110 32540333 32540333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
51 335485 نیر 55027 نیر خ امام  ک مخابرات 1517 3532653333 3532653979 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
52 335553 حسن آباد 54617 یزد اشکذر روستای حسن اباد و حسین اباد 1521 32721333 32721480 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
53 335559 رحمت اباد 54583 خاتم روستای رحمت اباد 4103 32578800 32578800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
54 335620 خرانق 54194 اردکان خرانق 4079 3532211200 3532211200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
55 335676 شهرک صنعتی 53829 یزد شهرک صنعتی فولاد 1527 3535270445 3535270445 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
56 335685 هفتهر 53782 یزد میبد ندوشن هفتهر 650 3532315333 3532315344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
57 335701 هنزاء 53712 هنزا مرکز مخابرات 4110 3532549000 3532549222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
58 335772 چاهک 53244 خاتم دهستان چاهک 4100 3532563333 3532563898 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
59 335811 شهریاری علیا 52963 خاتم روستای شهریاری علیا 4100 3532569434 3532569222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
60 335813 باجگان 52952 بافق-روستای باجگان 4084 32416333 32416334 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
61 335889 کرداباد 52338 کرد آباد- مرکز مخابرات 4093 32688333 32688200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
62 335935 اسفیج 51946 بخش اسفیچ میدان امام حسین 4087 32488333 32488456 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
63 335940 خضرآباد 51896 خضراباد-خیابان طالقانی-روبروی بخشداری 1520 32741333 32741344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
64 335953 چاهوک ویندر 51800  تفت نیر روستای چاهوک 4098 3532657333 3532657200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
65 335975 کذاب 51649 اشکذر بخش خضراباد روستای کافی اباد 4104 32746333 32746500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
66 336029 فیض اباد 51322 جاده اصلی یزد شیراز -روبروی روستای فیض آباد 4095 32646333 32646333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
67 336049 شحنه 51200 یزد جاده خضراباد روستای شحنه خ شهید بهشتی 4118 3537279333 35379477 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
68 336051 تزرجان 51190 طزرجان - مرکز مخابرات 4094 32615333 33615003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
69 336065 اکرم اباد یزد 51083 یزد میدان نماز ابتدای ب امام حسین رو به روی کارگزاری بیمه 469 38269020 38269020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي يزد
70 336134 کهدوئیه 50619 تفت بخش گاریزات کهدوییه دهستان کهدوییه خیابان اصلی
4090 3532674444 3532674205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
71 336214 فخر اباد 50113 یزد-اردکان-عقدا-فخراباد 4081 32287200 32287222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
72 336259 دهشیر 49795 -
4093 32683211 32683211 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
73 336293 تنگ چنار 49600 مهریز - تنگ چنار 4108 3532557269 3532557330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
74 336337 شرف آباد 49310  اشکذر شرف آباد رستاق جنب بانک ملت 4105 3532765333 3532765333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
75 336378 ترک آباد 49018 یزد اردکان ترک آباد خیابان امام کوچه 20 351 332275159 3532275292 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
76 336424 حسن اباد 48739 یزد میبد حسن آباد 4111 3532342270 3532342269 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميبد
77 336445 هاشم اباد 48593 یزد هرات روستای هاشم اباد 4101 32578800 32578800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
78 336451 بردستان 48554 تفت - سانیج - بردستان 4092 32648333 32648333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
79 336463 سریزد 48478 یزد مهریز سریزد مخابرات سریزد 4109 3532556333 3532556200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
80 336562 مبارکه 47759 یزد-مروست-مبارکه 4103 3532589322 3532589200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
81 336585 هفتادر 47544 اردکان روستای هفتادر خ شهدا 4081 3532285200 3532285333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
82 336606 شیطور 47426 یزد- بافق- روستای شیطور 4084 32414333 32414333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
83 336612 خوانسار 47399 خاتم بخش مرکزی روستای خوانسار 4101 3532568000 3532568173 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
84 336796 هامانه 45971 خرانق روستای هامانه 1509 3532211396 3532211396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
85 336823 ساغند 45789 اردکان روستای ساغند 35 3532212200 3532212222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
86 336864 بختیاری 45502  خاتم هرات چاهک روستای بختیاری 4100 32567000 32567000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
87 336879 شهراباد 45406 ابرکوه ابتدای روستای شهرآباد 4076 3532879333 3532879200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
88 336949 اشتیجه 44913 یزد-اردکان-عقدا-اشتیجه 4082 3532288322 3532288222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
89 336972 بنادکوک 44730 تفت بنادکوک دیزه 352 32652333 32652222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
90 336973 چاه ولی عصر 44723 خاتم هرات بخش مرکزی روستای ولیعصر 4100 32566000 32566000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
91 336982 توران پشت 44654 یزد تفت دهشیر روستای توران پشت 4093 3532682333 3532682222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
92 337004 منشاد 44466 منشاد مرکز مخابرات 4110 3532543333 3532544000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
93 337032 اسداباد 44297 ابرکوه- بخش بهمن- روستای اسداباد
4075 3532877200 3532877551 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
94 337034 سخوید 44255  تفت دهستان سخوید روستای توده 4099 3532655555 3532655200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
95 337102 بهمن و مهراباد 43701  ابرکوه مهردشت مهراباد خیابان شهید رجایی اداره پست 4076 3526872939 3526873535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ابرکوه
96 337123 عقدا 43579 اردمان جنب دو طفلان مسلم 4082 3532228080 3532230010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
97 337125 فتح اباد 43575  هرات روستای فتح اباد 4101 32579200 32579200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
98 337132 مزرعه نو 43552 اردکان یزد مزرعه نو مرکز مخابرات 4082 3532283200 3532283444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
99 337196 صدرآباد رستاق 43130 یزد صدرآباد رستاق دفتر آی سی تی روستایی 4105 3532763333 3532763000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
100 337225 سرو سفلی 42942 اردکان سروسفلی 4081 3532286200 3532286222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
101 337242 شمسی 42806 یزد اشکذر شمسی ابتدای خ امام 4105 3532762222 3532762700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
102 337257 بنستان 42717 بافق-بهاباد-بنستان 4088 3532481333 3532481456 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
103 337319 مزرعه کلانتر 42350 میبد-مزرعه کلانتر-دفتر مخابرات 4113 32373888 32373900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميبد
104 337383 بخ 41849 بخش گاریزات روستای بخ 4091 3532672222 3532673000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
105 337385 احمد آباد مشیر 41826 یزد-احمدآبادمشیر -خ اصلی کوچه مخابرات 4119 3538367333 3538367333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مطهري
106 337404 محمد آباد زارچ 41683 زارج خیابان پاسدران 4117 3535278260 3535278262 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي يزد
107 337410 شهریاری 41642 خاتم شهریاری سفلی 4100 3532569366 3532569366 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم
108 337414 درب رز 41621 بخش خضراباد روستای دربرز خیابان اصلی
4104 3532742200 3532742288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
109 337455 سعیداباد 41336 سعید آباد - مرکز مخابرات 4092 32647333 32647333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
110 337459 رباط پشت بادام 41325 رباط پشت بادام خ مخابرات 4079 3532213200 3532213333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردکان
111 337534 مدوار 40814 مهریز روستای مدوار 1522 32545222 32545111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
112 337549 تقویه 40666  اشکذر بخش خضراباد روستای تقویه 4104 32745333 32745288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشکذر
113 337557 علی اباد 40602 تفت علی آباد محله شهرک- روبروی مدرسه مظاهریزدی 4095 32644044 32644044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تفت
114 337605 مبارکه 40307 یزدبافق مبارکه خ صاحب الزمان 4086 32451511 32451510 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بافق
115 337607 خورمیز 40283 یزد مهریز روستای خورمیز  دفتر روستایی خورمیز 4109 3532547000 3532547777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهريز
116 337625 مهرآباد 40193 یزد-میبد بلوار مدرس-جنب باربری آذرخش 468 32358218 32358218 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميبد
117 337646 چنارناز 40058 خاتم-بخش مروست-دهستان ایثار-روستای چنارناز 4102 3532587500 3532587699 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خاتم

آخرین اخبار روستایی استان