صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان هرمزگان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان هرمزگان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333403 برغنی 69708 روستای برغنی 3965 9173632535 9173632535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
2 333458 بونجی 69237 استان هرمزگان-بندرجاسک-بخش مرکزی- روستای بونجی میسکی 3958 9397984027 7663610552 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
3 333499 جنگان 68961 میناب روستای جنگان جنب مسجد 3992 7658506151 7658506151 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
4 333503 مرد نو 68936 مردنو 76 7644330000 7644330000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
5 333518 مغویه 68812 بندرلنگه - بخش شیبکوه - روستای مغویه 1457 44256033 44256000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
6 333550 برکه سفلین 68591 هرمزگان بندرلنگه روستای برکه سفلین 3947 7658409315 7658409315 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
7 333554 کوهیچ 68544 بستک کوهیچ روبروی میدان دارالعلم 3924 44381020 44381010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
8 333582 سایه خوش 68347 بندرلنگه روستای سایه خوش 76 7658400382 7658400111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
9 333618 چاهستان 68092 بندرعباس-بخش تخت-روستای چاهستان 3932 2553333 2553200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
10 333640 ستلو 67949 پارسیان روستای ستلو 3952 44652290 44652290 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
11 333727 فخرآباد 67412 میناب - روستای فخرآباد 3999 9171650040 1971650040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
12 333738 چه چکور 67355 چه چکور مرکز مخابرات 3938 7632568133 7632568000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
13 333740 فاریاب رودخانه 67332 استان هرمزگان شهرستان رودان بخش رودخانه روستای فاریاب 3975 7658574489 11111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
14 333811 گچوئیه 66862 بستک جناح فرامرزان گچویه 3920 7644353333 7644353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
15 333824 فاریاب 66726 رودان روستای فاریاب 3979 7642874000 7642874000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
16 333839 هراء 66633 بندرلنگه بخش مهران روستای هرا 3950 7658415508 7658415508 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
17 333877 گنایی 66300 بندرلنگه روستای گنایی 3947 7658419388 7644242385 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
18 333879 سرخون 66291 بندرعباس دهستان سرخون 3940 7632562133 7632562335 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
19 333898 بستانو 66137 بندرعباس-روستای بستانئ 3942 7632570587 7632570857 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
20 333938 هشنیز 65888 پارسیان روستای هشنیز دفتر خدمات بانکی 3953 44685321 44685321 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
21 334015 گتاو 65232 هرمزگان شهرستان بستک روستای گتاو 1447 7658443000 7658443000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
22 334016 شهرو 65225 بندرعباس بخش مرکزی روستای شهرو 3939 7632530133 7632530133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
23 334030 حکمی 65119 میناب حکمی روبروی حوزه مقاومت بسیج هکمی 3999 7652583333 7652583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
24 334039 پاتل ایسین 65063 بندرعباس روستای پاتل ایسین 3938 7632586900 7632586900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
25 334048 حمیران لنگه 64987 استان هرمزگان-شهرستان بندرلنگه-بخش مرکزی-روستای حمیران 3947 7644272000 7644272000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
26 334068 خورگو 64821 بندرعباس روستای خورگو 3938 7632564000 7632564133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
27 334146 خیراباد 64273 رودان خیرآبادجنب دهیاری 3977 42863133 42863133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
28 334181 دمیلو 64034 بندرعباس بخش مرکزی روستای دمیلو 3942 7693228228 7693228228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
29 334196 چاه اسماعیل 63943 میناب چاه اسماعیل جاده اصلی میناب بندر عباس 4001 7642338036 7642338036 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
30 334197 کهنان سرنی 63933 استان هرمزگان شهرستان میناب بخش توکهور روستایی کهنان جنب مسجد 3993 7658506983 7658506983 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
31 334298 گز 63216 هرمزگان شهرستان سیریک روستای گز 3982 7658544500 7658544500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
32 334334 سرزه 62924 استان هرمزگان شهرستان سیریک روستای سرزه » مخابرات سرزه 3982 7658530001 7658530001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
33 334354 کمشک 62767 هرمزگان بستک کمشک 3920 7644360000 7644360222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
34 334355 چهوار 62756 پارسیان روستای چهواز دفتر خدمات بانکی 3954 44684333 44684333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
35 334356 مهرگان 62752 شهرستان بندرلنگه روستای مهرگان 3947 7658407030 7658407030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
36 334372 سروباش 62656 پارسیان بخش کوشکنار سروباش 3952 7644675228 7644675228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
37 334460 مغدان 62071 هرمزگان- شهرستان پارسیان-روستای مغدان 3951 7644655450 7644655300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
38 334478 پدل 61944 هرمزگان بندرلنگه بخش مهران روستای پدل 3950 7644277000 7644277000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
39 334479 لاور شیخ 61943 استان هرمزگان شهرستان بستک لاورشیخ 76 58446345 58446345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
40 334520 دشتی 61635 استان هرمزگان پارسیان بهدشت (دشتی) خیابان معلم دهم 3951 7644653003 7644653000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
41 334551 رستاق 61428 هرمزگان بندرلنگه بخش شیبکوه روستای رستاق 3943 7644287000 7644287000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
42 334553 رودبار 61422 هرمزگان - بندرخمیر - دهستان رودبار - دفتر خدمات بانکی رودبار 3966 7658360500 7633224084 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
43 334554 هاشم اباد 61414 هرمزگان شهرستان حاجی آبادروستای هاشم آبادجنب مدرسه راهنمایی 3965 7634273430 7634273430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
44 334559 لاورمیستان 61388 شهرستان بستک روستای لاورمیستان 3919 7658443500 7658443500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
45 334562 برکه لاری 61378 استان هرمزگان شهرستان بستک روستای برکه لاری 3923 7644374000 7644374000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
46 334646 مازگرد 60796 حاجی آباد بخش احمدی روستای مازگرد 3961 7658370180 7658370180 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
47 334659 حاجی خادمی 60702 میناب حاجی خادمی جنب مدرسه شهید فکوری 450 7642330133 7642330000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
48 334817 دهتل 59627 استان هرمزگان شهرستان بستک دهستان دهتل مرکزمخابرات دهتل 3923 7644372333 7644372200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
49 334908 اسلا م اباد 58954 رودان اسلام آباد 76 42872000 42872000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
50 334939 میمند 58747 روستای میمند 3963 9179037669 9179037669 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
51 334947 قطب آباد 58660 بندرعباس دهستان قطب آباد 441 7632683200 7632683200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
52 334954 خراجی 58632 رودان روستای خراجی 3977 42860000 42860000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
53 335013 تدروئیه 58138 هرمزگان بستک تدروییه 3925 7644378849 7644378849 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
54 335014 گاوبری 58132 استان هرمزگان -شهرستان بستک-روستای گاوبری 3925 7658440600 7658440600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
55 335016 دیوان 58130 هرمزگان بندرلنگه روستای دیوان 3948 7644254002 7664254002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
56 335020 فاریاب سنگوئیه 58106 فاریاب سنگویه 3924 44338333 44338200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
57 335080 بنهکان 57713 استان هرمزگان شهرستان میناب بخش سندرک روستای بنهکان 3997 7658501502 7658501502 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
58 335097 جائین 57589 روستای جائین 3962 7635440000 7635440132 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
59 335147 کنارجو 57249 هرمزگان سیریک بخش بمانی روستای کنارجو 3981 7652712103 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
60 335174 گاومیری 57061 روستای گاومیری 3949 7658419000 7658419000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
61 335207 گچین بالا 56853 گچین بالا پاساژالماس جنوب پلاک 9 3942 7612664048 7612664048 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
62 335209 دهنو 56846 روستای دهنو 3964 9173632530 9173632530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
63 335229 گوین 56692 هرمزگان- بندرخمیر- روستای گوین 3966 76583580000 76583580000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
64 335236 خلوص 56661 هرمزگان بستک روستای خلوص 3919 7658452111 7658452111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
65 335246 هنگوئیه 56592 هرمزگان بستک روستای هنگویه 76 7644363000 7644363000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
66 335247 اسلام آباد 56584 میناب روستای اسلام اباد 450 7642356157 7642356157 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
67 335255 شمع جو 56529 هرمزگان سیریک روستای شمع جو 3983 7658547800 7658547800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
68 335293 سردرسیرمن 56261 هرمزگان حاجی آبادبخش فارغان دهستان آشکاراروستای سردرسیرمند 3962 7634414444 7634414444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
69 335335 لمزان 56034 هرمزگان بندرلنگه لمزان 762 7644278444 7644278002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
70 335337 رودبار 56025 شهرستان بستک روستای رودبار 3923 7658447200 7658447200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
71 335394 پرکان 55593 استان هرمزگان - شهرستان بندرخمیر - بخش رویدر - دهستان رودبار - روستای پرکان گیشو 3966 9177619172 7633224084 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
72 335416 کنچی 55452 هرمزگان بستک بخش مر کزی کنچی 76 7644375333 7644375200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
73 335423 عمانی 55410 شهرستان پارسیان روستای عمانی دفاتر خدمات بانکی 3952 44670332 44670332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
74 335440 سلمه ای 55311 سیریک روستای سلمه ای 3982 7658547101 7658547101 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
75 335449 گودگز 55270 استان هرمزگان شهرستان بستک روستای گودگز مرکز مخابرات 3924 7644331000 7644331100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
76 335463 جلایی 55198 هرمزگان-بندرعباس-40 کیلومتری جاده میناب-روستای پشتک جلابی 3932 9179001980 7658312748 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
77 335476 گزی 55072 جاسک روستای کزی 3958 9179651462 9179651462 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
78 335565 برنطن 54552 رودان روستای برنطین 3970 42865133 42863133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
79 335604 کناردان 54286 استان هرمزگان شهرستان پارسیان روستای کناردان 3954 7644680300 7644680300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
80 335643 کل متلی 54044 بندرعباس دهستان گچین روستای کلمتلی 3942 7632619264 7632619264 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
81 335649 پای تاوه 54007 هرمزگان شهرستان بستک روستای کهتیه 3920 9179944556 9179944556 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
82 335674 هیرو 53853 بندرلنگه - بخش مهران روستای هیرو 1460 7658417022 7658417022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
83 335687 چاه دزدان 53773 شهرستان بستک روستای چاه دزدان مرکزمخابرات 3923 7644371000 7644371000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
84 335873 محله نواسین 52470 بندرعباس مرکز دهستان ایسین محله نو منزل شخصی مرتضی مسیحی 761 7612750333 7612750000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
85 335930 طاشکوئیه 51993 روستای طاشکوئیه 3965 7635454000 7635454000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
86 335947 کهتوئیه 51854 هرمزگان شهرستان بستک روستای کهتویه 3919 7644350200 7644350200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
87 335954 نصیرایی 51795 میناب- روستای نصیرائی جنب مدرسه راهنمایی پسرانه 3999 7658529014 7658529014 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
88 335986 فاریاب کوهیج 51579 فاریاب-جنب دبیرستان دخترانه 3922 44393133 44393133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
89 336025 گونمردی 51333 استان هرمزگان شهرستان سیریک دهستان گونمردی 3982 7658541838 7658541838 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
90 336043 کنخ 51213 هرمزگان بندر لنگه روستای کنخ 3947 7644276033 7644276000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
91 336101 رضوان 50883 هرمزگان بندرعباس بخش فین روستای رضوان بلوارپیامبراعظم بعدازساختمان دهیاری 3934 7632525133 7632525133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
92 336140 سرخنگی 50591 بندرعباس روستایی سرخنگی مرکز مخابرات 3933 7632559133 7632559000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
93 336143 بیکا 50558 رودان بیکاه جنب شهرداری 3971 7642870091 7642870091 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
94 336154 پیرچوگان 50477 رودان زیارت پیرچگان 3978 0 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
95 336159 گهره 50463 بندرعباس  دهستان گهره دفتر مخابرات 3935 32529133 32529133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
96 336161 کوئیک 50450 هرمزگان/جاسک/روستای کوییک 3957 9172903383 7642522494 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
97 336237 دهنگ 49968 استان هرمزگان شهرستان بستک روستای دهنگ پست بانک دهنگ 3925 7644376456 7644376455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
98 336281 کهه 49681 روستای کهه 3964 9173632534 9171682119 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
99 336300 کوخرد 49561 هرمزگان بستک کوخرد 3921 7644395020 7644395020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
100 336328 ایلود 49398 هرمزگان شهرستان بستک روستای ایلود 3923 44370200 44370333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
101 336332 چیروئیه 49358 استان هرمزگان بندر لنگه بخش شیبکوه روستای چیرویه 3944 7644284000 7644284000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
102 336344 قلات پایین 49239 بندرعباس بخش مرکزی روستای قلات پایین جنب فلکه اصلی 3939 7693229090 7693229090 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
103 336361 زیارتعلی 49127 رودان رودخانه زیارتعلی 3974 42875133 7642875133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
104 336363 مغ احمد 49122 هرمزگان بندرعباس بخش مرکزی دهستان گچین روستای مغ احمد بالا 3942 9179016094 9179016094 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
105 336388 بهمدی 48951 هرمزگان جاسک روستای بهمدی 3957 9173650738 9173650738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
106 336407 مغدان 48832 استان هرمزگان شهرستان بستک روستای مغدان 3922 7644399333 7644399200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
107 336417 دهنو 48767 بندرعباس دهستان دهنو پایین مخابرات 3936 7632554610 7632554610 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
108 336454 شمیل 48539 هرمزگان حاجی اباد روستای شمیل 3963 35442000 35442000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
109 336471 قلعه کمیز 48402 رودان قلعه کمیز روبری مسجد صاحب الزمان عج 3977 7642862155 7642862155 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
110 336501 زنگارد 48177 هرمزگان - شهرستان بستک - بخش مرکزی - روستای زنگارد 3925 7644387000 7644387000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
111 336513 دشت آشکارا 48083 حاجی اباد دهستان اشکارا 3962 3.96E+11 35444133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
112 336515 محمد اباد 48053 هرمزگان بندر خمیر کهورستان روستای محمدآباد 3969 9179470217 9179470217 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
113 336553 ارمک 47834 استان هرمزگان شهرستان بندرلنگه بخش مرکزی روستای ارمک 3948 7658412811 7658412811 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
114 336573 جقین 47654 رودان جغین شمالی 76 42866133 42866181 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
115 336615 پل گل کن 47378 هرمزگان-بندرخمیر- پل گل کن 3968 9171680740 9171680740 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
116 336677 بیسه 46961 هرمزگان بستک بیسه 3924 7644335333 7644335200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
117 336679 جلابی مرکزی 46941 بندرعباس روستای جلابی 3932 9179597570 2189771138 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
118 336707 آکوشک 46738 هرمزگان جاسک روستای اگوشک 3958 9177662624 9179609576 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
119 336716 دهماتون 46688 رودان روبه روی باسکول کمیز 3977 9172117545 9179447545 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودان
120 336718 فتوئیه 46680 هرمزگان بستک فتویه 3924 44332500 44332500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
121 336740 شمیل 46513 دهستان شمیل ---محله سنگی کوچه توحید4 3933 7632557133 7632557000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
122 336741 گریند 46498 شهرستان بستک گریند 325 7644397000 7644397100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
123 336808 کریان 45872 استان هرمزگان شهرستان میناب روستای کریان مرکز مخابرات 4000 7642380000 7642380000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
124 336830 راونگ 45728 هرمزگان شهرستان میناب روستای راونگ 4000 7642382000 7652382100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
125 336853 پاقلاتان 45584 بندرعباس-45 کیلومتری جاده بندر میناب-روستای پاقلاتان پایین 3933 7612311665 7612311665 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
126 336876 شیوء 45420 استان هرمزگان شهرستان پارسیان بخش کوشکناربندرشیوءجنب گمرگ شیو 443 7644753200 7644753200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
127 336880 زیارت 45405 شهرستان پارسیان روستای زیارت 3951 7644651377 7644651377 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
128 336885 باغات 45334 روستای باغات 3964 7635450133 7635450133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
129 336929 جاسک کهنه 45061 هرمزگان_بندرجاسک دهستان جاسک کهنه 3957 7642528133 7642528000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جاسک
130 336977 گهردو 44685 هرمزگان شهرستان میناب سیریک بخش بمانی روستای گهردو 3980 7658514800 7658514800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
131 336978 گورزانک 44683 میناب - روستای گورزانگ جنب مدرسه راهنمایی پسرانه 3991 7642343333 7642343450 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
132 337011 پیشان لکی 44417 استان هرمزگان- شهرستان میناب- بخش سندرک- روستای پوم 3997 7658502361 7658502361 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
133 337015 زرتوجی 44382 شهرستان میناب بخش مرکزی روستای زرتوجی 765 7658524325 7658524325 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
134 337056 حسن لنگی 44095 بندرعباس روستای حسنلنگی بالا 3933 7612300706 7612300708 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
135 337066 بندرشناس 44031 هرمزگان - بندرلنگه - شناس 3947 7644250022 7644250022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
136 337072 گیس 43990 روستای گیس 3964 7634413535 7634413535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
137 337079 بندرمعلم 43919 هرمزگان بندرلنگه روستایی بندرمعلم مخابرات بندرمعلم 3947 7644270003 7644270010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
138 337107 تلنگ سراتک 43659 هرمزگان میناب روستای تلنگ سراتک 4000 7658513654 7658513388 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
139 337127 گچین پایین 43570 هرمزگان بندرعباس بخش مرکزی دهستان گچین پایین 3942 7632575317 7632575317 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
140 337216 بر که سلطان 42989 بندرخمیر- کهورستان- روستای برکه سلطان 3969 9399941731 9399941731 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
141 337232 نیمه کار 42891 بندر خمیر نیمه کار 3969 7658355260 7658355260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
142 337246 گلشن 42797 استان هرمزگان شهرستان بندرلنگه بخش شیبکوه روستای گلشن 3943 7658415177 7658415177 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
143 337254 گزان بزین 42749 شهرستان سیریک روستای گزانبزین 3982 42749 7658532104 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
144 337325 باینوج 42312 روستای باینوج 3964 7658370629 7658370629 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
145 337342 انوه 42205 هرمزگان بستک روستای انوه 3924 44336333 44336200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بستک
146 337359 چاه غربال 42100 استان هرمزگان شهرستان میناب بخش توکهور روستای چاه غربال 450 7658512050 7642225737 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميناب
147 337376 کشکو 41918 استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بخش تخت روستای کشکو 3933 7632556000 32556000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرعباس
148 337381 حمیران 41860 هرمزگان - پارسیان - حمیران 3953 7644688333 7644688333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان
149 337388 سرچاهان 41790 هرمزگان حاجی آبادروستای سرچاهان 3965 7634363333 7634363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
150 337394 کروِ ئیه 41757 استان هرمزگان - شهرستان بندرخمیر - بخش رویدر - روستای رودبار 3967 7658359010 7633224084 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
151 337446 دژگان 41413 هرمزگان - بندرلنگه - بخش مهران - روستای دژگان 3949 44274033 44274000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگه
152 337584 دهستان 40422 هرمزگان حاجی آبادبخش مرکزی دهستان درآگاه دهستان بالا 3964 7634353333 7634353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر حاجي آباد
153 337615 کهورستان 40244 بندرخمیر کهورستان 3969 7633240000 7633240000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر خمير
154 337619 ببهده 40213 شهرستان پارسیان دهستان بهده دفتر خدمات بانکی 325 7644686333 7644686333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پارسيان

آخرین اخبار روستایی استان